Self-Writing Note

Text To Write:

 
 
 
 
 

Output:

 

Output HTML:

Output TI Program: